Obchodné podmienky internetového obchodu

Nakupovanie tovaru v internetovom obchode predávajúceho môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel:

I. Objednávka

 1. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou obchodného vzťahu uzatvoreného medzi predávajúcim a kupujúcim.
 2. Odlišné dohody dohodnuté pri objednávaní tovaru majú prednosť pred znením týchto obchodných podmienok, ale musia byť dohodnuté písomnou formou a potvrdené predávajúcim a kupujúcim.
 3. Kupujúci objednáva tovar predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na stránke www.pneuhak.sk písomnou formou (objednávka cez e-shop). Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.
 4. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Najneskôr do 42 hodín (v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje s kupujúcim, overí objednávku a oznámi možnú dodaciu dobu alebo termín odberu. V prípade dopravy objednaného tovaru ku kupujúcemu zašle predávajúci kupujúcemu po objednaní cenu dopravy. Objednávka sa v takomto prípade stáva záväznou až po písomnom potvrdení ceny dopravy kupujúcim.
 5. Zaslaním objednávky kupujúceho predávajúcemu udeľuje kupujúci predávajúcemu súhlas so spracovaním jeho osobných údajov. Údaje o kupujúcom budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

II. Cena, dodacie lehoty a platobné podmienky

 1. Cena tovaru je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov, materiálu a pod.. Platná cena produktu bude kupujúcemu vždy oznámená pri overovaní objednávky.
 2. Spôsob dopravy si volí kupujúci pri objednaní tovaru vo formulári objednávky. Kupujúci má na výber z nasledovných spôsobov dopravy:
  • a) osobný odber u predávajúceho
  • b) doprava prostredníctvom kuriérskej spoločnosti
  • c) doprava a inštácia prostredníctvom predávajúceho

  a) Osobný odber u predávajúceho

  • objednaný tovar, ktorý je skladom si môže kupujúci vyzdvihnúť po potvrdení objednávky predávajúcim v sídle spoločnosti predávajúceho
  • objednaný tovar, ktorý nie je skladom a tovar na objednávku si môže kupujúci vyzdvihnúť na základe dohody s predávajúcim

  Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej v objednávke. V prípade nevyzdvihnutia tovaru vyrobeného na objednávku kupujúcim do 10 dní od oznámenia (emailom, telefonicky) vzniká právo účtovať kúpnu cenu a skladné vo výške 3€ bez DPH za deň skladovania. Predávajúci je oprávnený tovar zadržiavať, dokiaľ mu kupujúci neuhradí okrem kúpnej ceny i skladné.

  b) Doprava prostredníctvom kuriérskej spoločnosti:

  • Kupujúci si pri objednaní volí spôsob dopravy. Predávajúci po obdržaní objednávky zašle kupujúcemu cenu dopravy pre objednaný tovar. Po písomnom potvrdení ceny dopravy kupujúcim sa objednávka stáva záväznou.
  • Miesto dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar a podpísať Protokol o doručení a odovzdaní tovaru v dohodnutom termíne na adrese uvedenej v objednávke. Splnenie dodávky sa považuje okamihom dodania tovaru na miesto uvedené v objednávke a jeho fyzickým prevzatím kupujúcim alebo v prípade jeho neprítomnosti ním splnomocnenou osobou. Splnomocnená osoba je povinná preukázať predávajúcemu doklady potvrdzujúce splnomocnenie kupujúcim. Súčasťou dodávky nie je inštalácia tovaru. V prípade odmietnutia prevzatia tovaru kuriérska spoločnosť vyznačí odmietnutie v protokole o doručení a odovzdaní tovaru. V prípade nutnosti opakovaného zaslania objednaného tovaru z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom ako miesto dodania v objednávke, všetky vzniknuté náklady hradí kupujúci.

   Tovar skladom:
   • ak nebola dodacia lehota dohodnutá inak, zaväzuje sa predávajúci zaslať objednaný tovar kupujúcemu do 3 dní od záväzného potvrdenia objednávky kupujúcim
   • v prípade platby na predfaktúru sa táto lehota počíta odo dňa prijatia celkovej platby na účte predávajúceho

   Tovar, ktorý nie je skladom:

   • ak nebola dodacia lehota dohodnutá inak, objednaný tovar, ktorý nie je skladom bude kupujúcemu doručený do 28 pracovných dní odo dňa obdržania záväznej objednávky od kupujúceho
   • v prípade platby na predfaktúru sa táto lehota počíta odo dňa prijatia celkovej platby na účte predávajúceho

  Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované. Kupujúci je v takomto prípade povinný zachovať originálny obal, v ktorom bol tovar doručený.

 3. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ho tak, aby bol za každých okolností identifikovateľný ako tovar predávajúceho.
 4. Údaje o tovare uvedené na internetovej stránke predávajúceho, v katalógoch a pod. sú orientačnými údajmi.
 5. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru ešte neprešlo na kupujúceho.
 6. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom jeho prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

III. Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, kupujúceho a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho.

  Tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim. Tovar sa nevracia na dobierku. Tovar zaslaný na dobierku sa neprijíma a vracia späť.

  Ak kupujúci vráti objednaný tovar poškodený, použitý, resp. v stave, ktorý nezodpovedná stavu, v ktorom bol predávajúcim kupujúcemu odoslaný, berie kupujúci na vedomie, že je predávajúci oprávnený o takto vzniknutú škodu ponížiť sumu, ktorá má byť kupujúcemu za objednaný tovar vrátená.
 2. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar, vopred dohodnutým spôsobom späť.
  Náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci. Výnimku tvorí iba tovar, ktorý nezodpovedal požadovanej kvalite a súčasne bol vadný, v tomto prípade kupujúci náklady spojené s jeho vrátením neznáša.
  Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:
  • a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
  • b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho (tovar na vyrobený objednávku) alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
 3. V prípade akceptovania požiadavky kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 7 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 20% z fakturovanej sumy.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
  • a) je tovar nedostupný, sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
  • b) zmenila sa cena dodávateľa tovaru alebo materiálu

  V takomto prípade je predávajúci povinný informovať o tejto skutočnosti kupujúceho a vrátiť kupujúcemu prípadnú zaplatenú zálohu do 15 dní od oznámenia o zrušení objednávky (odstúpení od zmluvy).

IV. Záruka a servis

 1. 4.1 Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných tovarov, ktoré kupujúci obdrží pri kúpe tovaru.
 2. 4.2 Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba stanovená na 12 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim.
  Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú vždy u predávajúceho, u ktorého bol tovar zakúpený. Reklamovať je možné len tovar u predávajúceho zakúpený a zaplatený.
  Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení s dokladmi a informáciami potrebnými na posúdenie reklamácie:
  1. záručný list
  2. dátum dodania alebo prevzatia tovaru u predávajúceho
  3. kópiu faktúry o kúpe tovaru u predávajúceho
  4. pri opakovanej reklamácii - Reklamačný protokol s potvrdením o vykonaní opravy a dobe jej trvania
  5. reklamované množstvo
  6. na požiadanie predávajúceho predloží kupujúci aj fotodokumentáciu
   V prípade, že bol k reklamovanému tovaru vydaný záručný list, ale kupujúci ho stratil, postačujú na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) ostatné uvedené doklady. Na takýto tovar sa poskytne 12-mesačná záruka.
 3. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením tovaru, prevádzkovaním v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho alebo osoby, ktorá kupujúcemu montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do tovaru inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.
 4. V prípade uplatňovania reklamácie sa kupujúcemu odporúča telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný tovar vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie. Kupujúci nie je oprávnený reklamovanú vadu odstraňovať sám. V prípade, že tak učiní, stráca nárok na úhradu všetkých nákladov s týmto spojených.
 5. Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru v sídle predávajúceho.
  Doba uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady na tovare, t. j. odo dňa dodania reklamovaného tovaru predávajúcemu až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

  Predávajúci si vyhradzuje právo voľby spôsobu vybavovania reklamácie. Predávajúci oznámi kupujúcemu vybavenie reklamácie telefonicky, emailom alebo poštou. Informovanie emailom o vybavení reklamácie má rovnakú platnosť ako informovanie listom prostredníctvom pošty.

  Predávajúci vydá kupujúcemu Reklamačný protokol s uvedením, kedy právo uplatnil, s informáciou o vykonaní opravy a dobe jej trvania. Toto potvrdenie je kupujúci povinný predložiť pri opakovanej reklamácii. Kupujúci je povinný prevziať reklamovaný tovar najneskôr do 1 mesiaca odo dňa oznámenia o uzavretí reklamácie. V prípade ak tak neurobí, má predávajúci právo účtovať poplatok za skladovanie jeho tovaru vo výške 3€ bez DPH za deň skladovania.
 6. Podmienky pre získanie záruky :
  • pracovné zaťaženie nesmie prekročiť hodnoty max. prípustného zaťaženia uvedené v tech. listoch,
  • max. prevádzková teplota nesmie prekročiť 80 °C.

  Oprávnenie na záruku nevzniká ak:

  • je evidentné, že používateľ poškodil tovar jeho nesprávnym používaním alebo svojpomocnou inštaláciou
  • tovar bol používaný v nevhodnom prostredí (chemikálie, oleje, výroba produktov vysokou teplotou)
  • bol tovar použitý do inej, než doporučenej aplikácie
 7. Predávaný tovar musí byť využívaný len k účelu, k akému je určený.

V. Záverečné ustanovenia

 1. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením alebo oznámením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, že s nimi súhlasí a zaväzuje sa ich dobrovoľne plniť.
 2. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
 3. V prípade, že je niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok neplatné alebo sa stane neplatným, nebude tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
 4. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku - telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
 5. Práva a povinnosti kupujúceho nie sú bez písomného súhlasu predávajúceho prevoditeľné na tretie osoby.
 6. Údaje zverejnené na stránke predávajúceho sú výlučným vlastníctvom predávajúceho a je zakázané ich kopírovať alebo využívať iným spôsobom ako je dovolené.
 7. Právne vzťahy týmito obchodnými podmienkami neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka Zákona o elektronickom obchode, Zákona o ochrane spotrebiteľa 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav platných pre Slovenskú republiku.


  Iné ustanovenia

  Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, predložia na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní STÁLEMU ROZHODCOVSKÉMU SÚDU zriadenému pri ROZHODCOVSKÁ, ARBITRÁŽNA a MEDIAČNÁ, a.s., IČO: 35 862 882, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3157/B. Zmluvné strany sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní podriadia s tým, že takéto rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné a záväzné.
  Dodávateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť alebo doplniť, a to najmä pri zmene, ktorá súvisí  s právnymi normami alebo pri zmene spôsobu obchodovania. Zmenu, doplnenie a jej účinnosť predávajúci vyhlási vhodným spôsobom. Odberateľ má právo, v prípade nesúhlasu s obsahom zmenených alebo doplnených obchodných podmienok, tento nesúhlas oznámiť predávajúcemu v lehote do 7 dní od okamihu, kedy sa o zmene alebo doplnení dozvedel. Ak tak neurobí, má sa za to, že kupujúci zmeny alebo doplnky akceptoval.
  Právne vzťahy týmito podmienkami výslovne neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi.
  Dodávateľ nezodpovedá  odberateľovi za škodu vzniknutú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, napr. zásahy štátu, prevádzkovými, dopravnými a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, stávkami alebo výlukami. Tieto okolnosti sú dôvodom odkladu plnenia zmluvných povinností  na strane dodávateľa po dobu a v rozsahu účinnosti týchto okolností. To isté platí, aj keď uvedené okolnosti nastali u subdodávateľov dodávateľa.
  Odberateľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť dodávateľovi akékoľvek zmeny týkajúce sa jeho oprávnenia k podnikateľskej činnosti, daňových povinností (hlavne zmenu IČ pre
  DPH a správcu dane), jeho platného účtu a bankového spojenia a vzniku platobnej neschopnosti. V prípade vzniku platobnej neschopnosti odberateľa sa všetky pohľadávky dodávateľa voči odberateľovi stávajú splatnými v deň, kedy sa dodávateľ o tejto platobnej neschopnosti dozvedel. Dodávateľ je oprávnený v tomto prípade žiadať okamžité vrátenie doposiaľ nezaplateného tovaru v neporušenom bezchybnom stave.
  Písomná forma právneho úkonu je zachovaná, ak je právny úkon vykonaný telegraficky, ďalekopisom, alebo elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon vykonala. Pokiaľ odberateľ odoprie alebo zmarí doručenie listiny od dodávateľa, považuje sa táto za doručenú dňom tohto odopretia alebo zmarenia.
  Odberateľ týmto udeľuje súhlas dodávateľovi, aby ako správca spracovával všetky osobné údaje, týkajúce sa jeho osoby, ktoré mu predal, a to vrátane rodného čísla u osôb
  fyzických a telefónneho čísla, a to v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. Tento súhlas je daný až do doby jeho písomného odvolania. O osobný údaj sa nejedná, pokiaľ je treba k zisteniu identity subjektu údaju neprimerané množstvo času, úsilia alebo materiálnych prostriedkov. Poskytnuté údaje budú spracované za účelom ponuky služieb, k marketingovým účelom a akvizičnej činnosti. Tento súhlas so spracovaním údajov sa vzťahuje rovnako na všetkých ďalších nástupcov alebo spracovávateľov týchto dát. Odberateľ týmto dáva dodávateľovi súhlas so zasielaním reklamných materiálov a ponúk dodávateľa

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti: 01.05.2014