Reklamácie

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

 
Výrobca zodpovedá za výrobné vady, v dôsledku, ktorých boli výrobky predčasne vyradené z prevádzky, pokiaľ ich vyradenie nebolo zapríčinené preukázateľnou závadou vozidla alebo porušením zásad a predpisov o používaní pneumatík , alebo superelastických kolies a bandáží, či gumových pásov.
Výrobca zodpovedá vo vzťahu k užívateľovi za skryté výrobné vady v zmysle príslušných ustanovení Obchodného  zákonníka a to:
Po dobu 12 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku, pokiaľ zmluvne nie je uzatvorené inak.
V tejto lehote má reklamujúci nárok na finančnú kompenzáciu formou dobropisu, úmernú:
- zostatkovej hodnote hĺbky drážky dezénu,  prípadne hrúbky behúňa,
- alebo úmernú počtu skutočne odjazdených  motohodín voči garantovaným v konkrétnych prevádzkových podmienkach
V prípade uznaných reklamácií, ako aj v prípade odstrániteľných vád výrobku, dodávateľ uskutoční ich odstránenie na vlastné náklady.
Výrobca nezodpovedá za vady alebo poškodenia , ktoré preukázateľne vznikli tým, že:

 • a)    boli používané v rozpore so stanovenými záručnými podmienkami a pri prevádzke za iných podmienok, ako pre ktoré sú určené,
 • b)   boli násilne poškodené uvoľnenými časťami vysokozdvižného vozíka, alebo nákladu, nárazom na okraj chodníka, rozrezaním, prerazením, apod., alebo boli poškodené mechanickými vplyvmi, následkom nesprávnej geometrie kolies, nárazom na prekážku apod.,
 • c) majú poškodenú kostru preťažovaním vysokozdvižného vozíka, jazdou na podhustených pneumatikách, alebo jazdou bez tlakového vzduchu (napr. pri defekte),
 • d)  sú poškodené na bočnici, alebo na behúni od namontovaných reťazí, vykazujú mechanické poškodenie behúňa, bočnice, alebo pätky,
 • e)  sú poškodené neodbornou montážou, nedodržaním minimálnej vzdialenosti stredových rovín kolies v dvojmontáži, alebo sú poškodené cudzími telesami, ktoré sa dostali medzi kolesá,
 • f)    sú zničené inými vplyvmi, ako napr. pri havárii, požiari, chemickými látkami apod., alebo ak majú niektorú časť narušenú prostriedkami, ktoré pôsobia agresívne na povrch gumy (nafta, olej benzín, petrolej, brzdová kvapalina, rôzne čistiace a konzervačné prostriedky, kyseliny, lúhy a výrobky, ktoré obsahujú zložky ropného pôvodu),
 • g)    sú poškodené neodborným dodatočným prerezávaním drážok dezénu,
 • h)   použitím nesprávneho rozmeru, alebo typu diskového kolesa, použitím neúplného, zdeformovaného, skorodovaného, alebo inak poškodeného disku,
 • i)     boli nahustené iným médiom ako vzduchom, pokiaľ to výrobca priamo nepredpisuje,
 • j)     boli poškodené nevhodným a nesprávnym skladovaním u spotrebiteľov.

Tieto záručné podmienky platia pre výrobky prevádzkované v bežnej prevádzke, prípadne v teréne, pokiaľ sú k tomuto účelu určené. Pokiaľ majú byť výrobky použité v iných podmienkach, než pre aké sú určené, je potrebné dohodnúť zvláštne záručné podmienky.
 
UPLATŇOVANIE PRÁV  ZO ZODPOVEDNOSTI ZA CHYBY (REKLAMAČNÉ KONANIE)
 
 Reklamačné nároky sa uplatňujú:

 •         Priamo na predajnom mieste u predajcu, u ktorého boli výrobky zakúpené, príp. emailom s doložením informácií a fotodokumentácie, ktorá musí obsahovať
 •  popis a typ používaného stroja, sériové číslo produktu, jeho fotografia, fotografia defektu a fotografia celého produktu
 • -      užívatelia výrobkov, ktoré boli zakúpené ako súčasť nového vozidla (prvé vybavenie), počas doby záruky na vozidlo u ich predajcov.

Náhradu za uznanú reklamáciu výrobku poskytne predajca čo najskôr, najneskôr však do 30 dní od uznania reklamácie.
Reklamácie sa uplatňujú písomne u subjektov uvedených v predošlých bodoch a to bez zbytočného odkladu po zistení chyby. V prípade, že je chyba zrejmá už pri prevzatí výrobku, je potrebné ju reklamovať hneď po prevzatí, alebo chybný výrobok odmietnuť. Užívatelia sú povinní k reklamácii pripojiť doklad o kúpe výrobku. Reklamujúci je povinný dodať, resp. zaslať reklamovaný výrobok riadne očistený a na ňom reklamovanú chybu riadne označiť. Každá reklamácia musí byť doložená reklamačným protokolom a podľa možnosti aj fotodokumentáciou. 
Reklamácie zákazníkov vybavuje predajca. Správu o výsledku reklamačného konania obdrží zákazník čo najskôr, max. 30 dní po uplatnení reklamácie. Organizácia si v jednotlivých prípadoch môže dohodnúť dobu dlhšiu, pokiaľ je to nutné pre vybavenie reklamácie, predovšetkým pokiaľ má byť reklamácia doplnená ďalšími dokladmi apod.

Dodávateľ vybavujúci reklamáciu je oprávnený:

 • poveriť svojich pracovníkov k preskúmaniu údajov a  okolnosti, uvedených v písomnej reklamácii,
 • zaslať reklamovaný výrobok  výrobcovi, k zisteniu a  posúdeniu príčin, stavu a prípadných chýb, ktoré nie je schopný sám  posúdiť.

Predajca vybavujúci reklamácie ponechá neuznaný reklamovaný výrobok na svojom sklade maximálne 30 dní od zaslania oznámenia výsledku reklamácie zákazníkovi. Po uplynutí tejto doby bude nevyzdvihnutý výrobok odvezený do zberu.